Okiem eksperta: co wpływa na rozwój Łowicza i jakość życia jego mieszkańców?

blisko natury

Dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii Agnieszka Michalska-Żyła z Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego komentuje wyniki przeprowadzonego przez polską firmę badawczo-analityczną IQS badania „Łowicz oczami mieszkańców – potrzeby i perspektywy”, które zostało zrealizowane na zlecenie Zakładu Agros Nova.

W ostatnim czasie rośnie znaczenie małych i średnich miast dla rozwoju całych regionów. Miasta oferujące możliwości zaspokojenia potrzeb życiowych swoich mieszkańców dają im poczucie bezpieczeństwa i są miejscem realizacji ich celów oraz życiowych ambicji. Wysoka jakość życia w miejscu zamieszkiwania jest istotnym aspektem kształtowania więzi z miastem i osłabienia skłonności do jego opuszczenia.

Jakość życia w mieście – odczucia łowiczan

Źródła satysfakcji ludzi z zamieszkiwania w miastach koncentrują się najczęściej wokół możliwości znalezienia pracy, mieszkania, uzyskania awansu społeczno-zawodowego oraz dostępu do służby zdrowia i edukacji. W jednym z opracowań Komisji Europejskiej dotyczącym jakości życia w różnej wielkości miastach ich mieszkańcy wskazali usługi zdrowotne, bezrobocie oraz edukację jako trzy najważniejsze dla nich kwestie. Rozwój małych i średnich miast powinien je zatem uwzględniać. Oprócz pozytywnie ocenianych warunków życia, bardzo istotne dla ludzi jest również to, że miasto jest miejscem ich urodzenia, wychowania oraz ważnych przeżyć i wspomnień. Mieszkańcy podkreślają także znaczenie posiadania rodziny i przyjaciół w mieście. To czynniki zakorzenienia lokalnego, które wpływają na kształtowanie emocjonalnego stosunku do miasta oraz postaw sentymentu i przywiązania. Chęć mieszkania wśród „swoich” jest także istotnym argumentem przy wyborze miejsca zamieszkania. Biorąc pod uwagę ogólne zadowolenie z życia w mieście, blisko połowa badanych łowiczan pozytywnie ocenia swoje miasto i lubi w nim mieszkać, a 24% badanych postrzega je jako miejsce, w którym poprawia się jakość życia. Łowicz może zatem z powodzeniem wpisywać się w postulowane kierunki rozwoju małych i średnich miast jako przyjaznych człowiekowi miejsc do życia. Niewielkie rozmiary miasta, możliwość zaspokojenia potrzeb życia codziennego na miejscu, bez konieczności pokonywania znacznych odległości oraz spokojniejszy niż w dużych miastach rytm życia są jego istotnymi zaletami.

Rola lokalnych firm w rozwoju Łowicza

Jakość życia w średnich miastach, takich jak Łowicz, nie musi znacząco odbiegać od warunków wyróżniających duże miasta. Jednym z czynników rozwoju miast jest obecność firm – zwłaszcza dużych zakładów –pozytywnie wpływających na lokalny rynek pracy i wzrost ekonomiczny danego miejsca.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w mieście poprzez tworzenie odpowiednich do tego warunków, w tym dalszy rozwój już działających w Łowiczu firm, w efekcie przełoży się na ogólny postęp gospodarczy miasta oraz rozkwit rynku pracy dla lokalnej społeczności (obecnie 50% badanych łowiczan oceniła go negatywnie, pozytywnie ten aspekt oceniło tyko 20% mieszkańców). Znaczenie lokalnych firm dostrzegają również badani łowiczanie, którym zależy, by Zakład Agros Nova dalej się rozwijał. Zdecydowana większość z nich – aż 80% – chce, aby firma podejmowała kolejne inicjatywy rozwojowe. Roli dużych przedsiębiorstw w rozwoju miasta mieszkańcy Łowicza upatrują m.in. w zakresie realizacji projektów służących mieszkańcom, takich jak pomoc instytucjom służby zdrowia, oświatowym oraz działań związanych z ochroną środowiska. Prawie 70% z nich oczekuje, aby łowickie firmy wspierały lokalnych rolników i dostawców oraz podejmowały inicjatywy społeczne przekładające się na pomoc mieszkańcom oraz lokalnym szpitalom i szkołom. Ponad połowa badanych (55%) liczy natomiast na podejmowanie przez lokalnie działające przedsiębiorstwa inicjatyw ekologicznych mających na celu dbanie o środowisko. Firmy mają zatem możliwość wniesienia swojego wkładu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej i rozwiązywania problemów społecznych w mieście. Szczególnie korzystne może być w tym względzie rozwijanie pozytywnych relacji i współpracy z instytucjami samorządowymi oraz innymi podmiotami reprezentującymi sektor prywatny, publiczny i społeczny.

Rozwój i ekologia idą w parze

Od ostatnich dekad XX wieku obserwowany jest wzrost znaczenia czynników ekologicznych w kształtowaniu jakości życia w miastach – niezależnie od ich wielkości. Mieszkańcy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na to, w jakim środowisku żyją. Wpływa to także na ich decyzje dotyczące wyboru miejsca zamieszkania. Współczesne miasta zobowiązane są do podejmowania działań dostosowawczych do zmian klimatu, co wpisuje się w plan kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu będącego strategią rozwoju uwzgledniającą neutralność klimatyczną. Ich powodzenie zależy jednak od potencjału tkwiącego w ludziach, instytucjach i infrastrukturze miasta oraz możliwości współpracy między różnymi sektorami funkcjonującymi w mieście[8]. Ponad 70% badanych łowiczan uważa, że kolejne inwestycje, w tym te ekologiczne, będą wspierały rozwój miasta i regionu. Za jedną z takich inwestycji uważają projekt budowy przez polski Zakład Agros Nova przyzakładowej, ekologicznej i bezemisyjnej oczyszczalni, o którym słyszała połowa badanych, uznając go w zdecydowanej większości (81%) za ważny projekt prorozwojowy.

Znana marka umacnia wizerunek miasta

Czynnikiem wpływającym na pozytywne postawy względem miasta, w którym się mieszka, są nie tylko warunki życia w nim, ale również jego wizerunek. Obecność elementu wyróżniającego miasto może być istotnym czynnikiem kształtowania jego pozytywnego obrazu, dumy lokalnej, a także rozpoznawalności miasta na zewnątrz. Takim elementem może być znana marka lub produkt, co w przypadku marki „Łowicz”, również z nazwy związanej z miastem, jest doskonałym przykładem. Prawie wszyscy ankietowani łowiczanie (92%) znają markę „Łowicz”, a jej produkty, są drugą najczęściej wymienianą zaletą Zakładu Agros Nova[10], co jeszcze zwiększa potencjał w kształtowaniu wizerunku miasta w wymiarze ogólnopolskim.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz