Jakie konsekwencje może nieść ze sobą błąd w zeznaniu podatkowym?

dokumenty

Każdy podatnik jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego. Wypełniając PIT i uwzględniając w nim wszystkie koszty i przychody, trzeba być uważnym i nie popełniać błędów. Wybranie nieodpowiedniej deklaracji, jej błędne wypełnienie lub niepodpisanie będą się wiązały dla podatnika z określonymi konsekwencjami. W artykule opisujemy, jakie mogą być konsekwencje popełnienia błędów w zeznaniach podatkowych, w zależności od ich powagi, oraz co można zrobić, jeżeli samemu wcześniej zauważy się błąd.

Rodzaje popełnianych błędów w zeznaniach podatkowych

Każdy niezauważony i niewyeliminowany w porę błąd w złożonej deklaracji podatkowej może się dla podatnika wiązać z różnego rodzaju negatywnymi konsekwencjami. Ich waga będzie zależała przede wszystkim od rodzaju popełnionego błędu w zeznaniu. Najczęściej stwierdzanymi błędami w rocznych zeznaniach podatkowych są:

  • brak złożenia przez podatnika rocznego zeznania podatkowego,
  • błędy wykryte w ramach czynności sprawdzających zeznanie,
  • wykryte błędy w związku z wszczętą kontrolą podatkową,
  • samodenuncjacja i zgłoszenie popełnionych błędów przez podatników.

Najcięższym i wiążącym się z najpoważniejszymi konsekwencjami błędem jest brak złożenia rocznego zeznania podatkowego. Podatnik inaczej może się bowiem bronić przed konsekwencjami odnalezionych w deklaracji pomyłek niż w przypadku niezłożenia deklaracji. Jeżeli ma się problem z prawidłowym rozliczeniem podatkowym, zawsze warto skorzystać z usług księgowych. Dzięki temu będzie można uniknąć błędów w wyliczeniach oraz związanych z nieterminowym złożeniem deklaracji podatkowej kar.

Co zrobić w przypadku, gdy samemu znajdzie się błąd w złożonej deklaracji podatkowej?

Jeżeli w trakcie planowania złożenia rocznego zeznania podatkowego okazuje się, że nie możemy znaleźć informacji o kwotach przychodów za dany rok rozliczeniowy, lepiej złożyć w terminie błędną lub pustą deklarację podatkową niż nie składać jej wcale. Jak tłumaczy nasz rozmówca, doradca księgowy z Biura audytorsko-księgowego eKFK w Warszawie:

Po złożeniu pustego lub błędnego zeznania podatkowego, żeby uniknąć wysokiej kary, trzeba je jak najszybciej skorygować, składając prawidłowy druk zgodny z wyliczeniami i z pisemnym uzasadnieniem przyczyn złożenia korekty. Dzięki temu nałożona kara za nieprawidłowo złożone roczne zeznanie podatkowe może wynieść np. zero zł.

Jeżeli podatnik sam znalazł błąd w złożonej deklaracji podatkowej, nie powinien czekać na otrzymanie urzędowego wezwania do wyeliminowania błędu. Samodzielne odnalezienie błędu w terminowo złożonej deklaracji podatkowej i skuteczne złożenie jej korekty w pełni chroni podatnika przed wskazanymi w kodeksie karnym skarbowym konsekwencjami karnymi. Warunkiem uniknięcia takich konsekwencji jest jeszcze opłacenie w całości wraz z odsetkami należności podatkowej, której nie wpłacono terminowo w związku z popełnionym wcześniej błędem.

Jakie mogą być konsekwencje znalezienia błędów w deklaracji przez kontrolerów w urzędzie?

W przypadku stwierdzenia przez kontrolera zeznania podatkowego jakichś błędów, w zależności od charakteru i zakresu stwierdzonych uchybień, jeżeli kwota zwrotu lub wysokości strat nie przekroczy 1000 zł, organ podatkowy może sam skorygować deklarację i dokonać w niej stosownych poprawek i uzupełnień lub zwrócić się do osoby składającej zeznanie, żeby to ona skorygowała deklarację i złożyła w określonym terminie stosowne wyjaśnienia stwierdzonych błędów.

Jakie kary mogą zostać nałożone za niezłożenie deklaracji podatkowej?

Brak złożenia rocznego zeznania podatkowego jest największym możliwym błędem. Może do niego dojść nie tylko, jeżeli faktycznie z jakiegoś powodu nie złożyło się deklaracji w terminie, ale także jeżeli deklaracja została złożona, jednak nie  na tym druku, jaki się powinno zastosować, czyli np. zamiast druku PIT-37 wypełniło się druk PIT-36. Podobnym błędem jest złożenie niepodpisanej deklaracji.

W przypadku popełnienia tego typu błędów najlepszym dla podatnika rozwiązaniem będzie samodenucjacja, czyli doniesienie na siebie samego do urzędu skarbowego. W tym celu należy zastosować tzw. instytucję czynnego żalu, która polega na poinformowaniu urzędu o tym kiedy i jakiego czynu się dopuściło. Tego typu pismo nie może być anonimowe. Musi być na nim umieszczona aktualna data, trzeba je podpisać i dołączyć do niego spóźnione zeznanie podatkowe.

By redakcja serwisu

Dodaj komentarz